Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/leelow/public_html/administrator/components/com_zoo/tables/category.php on line 139

Wel of geen voorschriften verbinden aan een omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Gepubliceerd op 08 mei 2019

Wel of geen voorschriften verbinden aan een omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Is er een mogelijkheid om in afwijking van artikel 5.13a van het Besluit omgevingsrecht voorschriften te verbinden aan een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (Obm)? Met een uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant (ECLI:NL:RBOBR:2018:5366) kan deze vraag positief worden beantwoord.

In een al lang slepend conflict over een verleende Obm, waarbij het bevoegd gezag heeft besloten dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden gemaakt, heeft de rechtbank Oost-Brabant onlangs een telefonische inlichtingencomparitie gehouden. Naar aanleiding hiervan stelt de rechtbank een oplossing voor met toepassing van artikel 7.20a van de Wet milieubeheer (Wm). Wat behelst dit artikel?

De implementatie van de wijzigingsrichtlijn mer (2014/52/EU) heeft onder andere geleid tot een aanpassing van artikel 7.16 van de Wm en het opnemen van artikel 7.20a in deze wet. Deze wijzigingen zijn op 16 mei 2017 in werking getreden en hebben betrekking op activiteiten ten aanzien waarvan het bevoegd gezag moet beoordelen of zij belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben. Artikel 7.16 van de Wm bepaalt dat iemand die een dergelijke activiteit wil ondernemen, dat voornemen schriftelijk meedeelt aan het bevoegd gezag. Bij deze mededeling moet informatie worden verstrekt over de gevolgen van de activiteit voor het milieu. Bij deze mededeling kan een beschrijving worden verstrekt van de kenmerken van de voorgenomen activiteit en van de geplande maatregelen om waarschijnlijke belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te vermijden of te voorkomen.

Op grond van artikel 7.20a, eerste lid, van de Wm kan het bevoegd gezag aan de hand van de beschrijving van de kenmerken van de voorgenomen activiteit en van de geplande maatregelen om mogelijke belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te vermijden of te voorkomen, besluiten dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden gemaakt. In dat geval moet de beschrijving van de kenmerken van de activiteit, de geplande maatregelen en het tijdstip waarop deze maatregelen gerealiseerd moeten zijn als voorschrift aan het zogeheten mer-beoordelingsbesluit worden verbonden, voor zover nodig in afwijking van andere wettelijke voorschriften. Dit laatste is onder andere van belang bij het verlenen van een Obm, waarbij de vraag aan de orde is of voor de aangevraagde activiteit(en) een milieueffectrapport moet worden gemaakt.

Op grond van artikel 5.13a van het Besluit omgevingsrecht kunnen aan een Obm geen voorschriften worden verbonden. Als het bevoegd gezag naar aanleiding van de milieueffectbeoordeling op grond van artikel 7.20a, eerste lid, van de Wet milieubeheer heeft beslist dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden gemaakt mits er bepaalde maatregelen worden uitgevoerd, kunnen er met betrekking tot die maatregelen wel voorschriften aan de Obm worden verbonden. Hiervoor is artikel 7.20a, tweede lid, van de Wm van belang. Indien er voorschriften aan het mer-beoordelingsbesluit moeten worden verbonden met betrekking tot de uit te voeren maatregelen, wordt het besluit vanwege artikel 7.20a, tweede lid, van de Wm voor dat deel niet op grond van deze wet genomen maar op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Met andere woorden: als er met toepassing van artikel 7.20a, eerste lid, van de Wm voorschriften aan een Obm worden verbonden, dan wordt de omgevingsvergunning beperkte milieutoets op grond van artikel 7.20a, tweede lid, van de Wm geacht te zijn genomen op grond van de Wabo. Dit is van belang voor het handhaven van de uit te voeren maatregelen.

Over de schrijver


Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/leelow/public_html/administrator/components/com_zoo/helpers/renderer.php on line 245
Bert Lowijs

Bert Lowijs

Bert Lowijs adviseert agrarisch ondernemers bij het verkrijgen van toestemming van overheden. Naast zijn functie als adviseur is hij ook actief als docent agrarisch omgevingsrecht. In zijn artikelen bindt hij op scherpzinnige wijze de strijd aan met het woud aan regels dat van toepassing is op zijn vakgebied.

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volg ons

Like ons


Copyright © 2020 Gerard Leeman en Bert Lowijs
Website powered by: