Plattelandswoning: kruimelen of niet?

Gepubliceerd op 19 januari 2019

Plattelandswoning: kruimelen of niet?

Het gebruik van een agrarische bedrijfswoning als burgerwoning is veelal in strijd met de geldende bestemming. Een plattelandswoning kan hiervoor een oplossing zijn. Kan dit met toepassing van de kruimelgevallenregeling uit het Besluit omgevingsrecht?

Plattelandswoning

Een plattelandswoning is kortweg een woning bij een agrarisch bedrijf die op grond van het bestemmingsplan of een omgevingsvergunning door een derde mag worden bewoond. Om een plattelandswoning mogelijk te maken, kennen bestemmingsplannen regels hiertoe. De praktijk laat zien dat deze regels divers zijn, bijvoorbeeld:

- “burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming te wijzigen ten behoeve van het toestaan van wonen, anders dan ten behoeve van het agrarische bedrijf zoals is bedoeld in artikel 1.1a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, in een voormalige agrarische bedrijfswoning, met dien verstande dat de voormalige agrarische bedrijfswoning wordt voorzien van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - plattelandswoning', en

- het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.1. ten behoeve van het gebruik van een bedrijfswoning als plattelandswoning.

Ook zijn er bestemmingsplannen die geen regels hebben om een plattelandswoning mogelijk te maken. In die gevallen is afwijken van het bestemmingsplan en daarmee een plattelandswoning ook mogelijk. Kan hiervoor de reguliere procedure gelden? Deze vraag heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een recente uitspraak beantwoord.

De casus

Aanvrager heeft een vergunning aangevraagd voor ander gebruik van gronden of bouwwerken dan bedoeld in de leden 1 tot en met 10 van artikel 4, van bijlage II, bij het Besluit omgevingsrecht, voor een termijn van ten hoogste tien jaar, zoals bedoeld in het elfde lid van dat artikel. Anders gezegd: een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het tijdelijk gebruik van de agrarische bedrijfswoning als plattelandswoning met toepassing van de zogeheten kruimelgevallenregeling. Het bevoegd gezag heeft geweigerd om deze vergunning te verlenen.

Toepassing geven aan de kruimelgevallenregeling heeft als voordeel dat de reguliere procedure van toepassing is op de totstandkoming van de vergunning (acht weken beslistermijn). In de aangehaalde uitspraak oordeelt de Afdeling dat deze toepassing door het bevoegd gezag mogelijk is. Echter, bij toepassing van deze bevoegdheid moet worden meegewogen of het verlenen van de vergunning ruimtelijk aanvaardbaar is. Bij beantwoording van deze vraag heeft het bevoegd gezag beoordelingsvrijheid, al dan niet vastgelegd in een beleidsregel.

In deze casus heeft het bevoegd gezag veel gewicht toegekend aan de onwenselijkheid om af te wijken van de ruimtelijke functie van de bedrijfswoning die voor wat betreft het gebruik is verbonden met het bijbehorende agrarische bedrijf. Naar het oordeel van de Afdeling is dit standpunt niet onredelijk.

Uitgebreide procedure

Artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht biedt de mogelijkheid een omgevingsvergunning aan te vragen voor een permanent gebruik van de agrarische bedrijfswoning als plattelandswoning. Indien het bevoegd gezag toepassing geeft aan deze bevoegdheid, dan geldt de uitgebreide procedure (26 weken beslistermijn). Ook hier geldt dat het verlenen van de vergunning ruimtelijk aanvaardbaar moet zijn, waarbij het bevoegd gezag beoordelingsvrijheid heeft.

Over de schrijver

Bert Lowijs

Bert Lowijs

Bert Lowijs adviseert agrarisch ondernemers bij het verkrijgen van toestemming van overheden. Naast zijn functie als adviseur is hij ook actief als docent agrarisch omgevingsrecht. In zijn artikelen bindt hij op scherpzinnige wijze de strijd aan met het woud aan regels dat van toepassing is op zijn vakgebied.

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volg ons

Like ons


Copyright © 2020 Gerard Leeman en Bert Lowijs
Website powered by: