Kwaliteitsverklaring monomestvergisting

Gepubliceerd op 14 maart 2018

Kwaliteitsverklaring monomestvergisting

Sinds 1 januari 2016 is monomestvergisting geregeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer, mits de maximale verwerkingscapaciteit niet meer dan 25.000 m3 per jaar bedraagt.

Activiteitenbesluit

Artikel 3.129h van het Activiteitenbesluit milieubeheer bepaalt dat bij het vergisten van dierlijke meststoffen, inclusief het biologisch behandelen van dierlijke meststoffen, het opslaan van digestaat en het opslaan, bewerken en transporteren van vergistinggas, ten minste wordt voldaan aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen. Dit artikel houdt in dat voor de milieuaspecten bodem, externe veiligheid en verspreiding van emissies naar de lucht eisen in de Activiteitenregeling milieubeheer worden gesteld. Uit de formulering volgt dat er geen uitputtende regeling is beoogd. In bijzondere gevallen is er dus aanvullend maatwerk mogelijk op grond van zorgplicht (artikel 2.1, vierde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer).

Activiteitenregeling

Artikel 3.102b, eerste lid, van de Activiteitenregeling milieubeheer bepaalt dat een installatie voor vergisten van dierlijke meststoffen, inclusief het biologisch behandelen van dierlijke meststoffen, het opslaan van digestaat en het opslaan, bewerken en transporteren van vergistinggas, is voorzien van een kwaliteitsverklaring, waaruit blijkt dat de installatie bij oplevering voldoet aan de NTA 9766.

NTA 9766

NTA staat voor Nederlands Technische Afspraak en beschrijft de veiligheidseisen waaraan moet worden voldaan tijdens de bouw, het in gebruik stellen, het beheer, het onderhoud en het buiten gebruik stellen van installaties voor monomestvergisting en vergistingsgasopwerking op boerderijschaal. Vergistingsgastoepassingen en arbeidsomstandigheden vallen buiten het onderwerp en toepassingsgebied van NTA 9766.

Regelgeving en kwaliteitsverklaring

Hoofdstuk 5 van de NTA 9766 geeft expliciet aan dat bij monomestvergisting bepaalde regelgeving ten aanzien van veiligheid van toepassing is die niet in deze NTA wordt beschreven. Het betreft de Pressure Equipment Directive (PED), ATEX-richtlijnen, het Bouwbesluit 2012 en de Machinerichtlijn (2006/42/EG). De PED ziet op de ontwerp- of procesdruk binnen de installatie. ATEX-richtlijnen zien op explosiegevaar onder atmosferische omstandigheden. Het Bouwbesluit 2012 bevat voorschriften voor bouwwerken op het gebied van onder andere veiligheid. De Machinerichtlijn ziet op veiligheidseisen die van toepassing zijn op machines.

De Activiteitenregeling geeft aan dat een deskundige een kwaliteitsverklaring moet afgeven voor de vergistingsinstallatie met de bijbehorende onderdelen (na-opslag en/of navergister, bewerken en opslaan van vergistingsgas). De leverancier geeft in zijn kwaliteitsverklaring aan dat de installatie voldoet aan NTA 9766. Het doel van de kwaliteitsverklaring is het aangeven onder welke voorwaarden de installatie de komende 15 jaar veilig kan worden gebruikt. De verklaring geeft aan hoe de installatie is uitgevoerd, maar ook hoe de installatie moet worden beheerd en onderhouden. De inhoud van de kwaliteitsverklaring moet zijn gebaseerd op NTA 9766. Vier weken voor afloop van de referentieperiode moet een nieuwe kwaliteitsverklaring zijn afgegeven voor een nieuwe referentieperiode. De deskundige zal meestal de leverancier van de installatie zijn.

Erkenning

De laatste zin van de vorige alinea wekt enigszins verbazing. Lijkt het er op dat de slager zijn eigen vlees keurt als de deskundige de leverancier van de installatie is? Een vergelijking die hier kan worden gemaakt is de kwaliteitsverklaring voor de aanleg van een mestbassin, dat conform BRL 2342 moet plaatsvinden. Ook bij mestbassins geldt dat vier weken voor afloop van de referentieperiode een nieuwe kwaliteitsverklaring moet zijn afgegeen voor een nieuwe referentieperiode. Deze nieuwe verklaring wordt afgegeven door een persoon of instelling die daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit. Had het niet voor de hand gelegen om deze erkenningsplicht ook te laten gelden voor degene die een nieuwe kwaliteitsverklaring voor een monomestvergister moet afgeven?

Over de schrijver

Bert Lowijs

Bert Lowijs

Bert Lowijs adviseert agrarisch ondernemers bij het verkrijgen van toestemming van overheden. Naast zijn functie als adviseur is hij ook actief als docent agrarisch omgevingsrecht. In zijn artikelen bindt hij op scherpzinnige wijze de strijd aan met het woud aan regels dat van toepassing is op zijn vakgebied.

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volg ons

Like ons


Copyright © 2018 Gerard Leeman en Bert Lowijs
Website powered by: