De omgevingsvergunning ‘natuur’

Gepubliceerd op 07 januari 2017

De omgevingsvergunning ‘natuur’

Per 1 januari 2017 zijn we weer een omgevingsvergunning rijker: de omgevingsvergunning ‘natuur’. In dit artikel licht ik deze vergunning toe.

Het Besluit omgevingsrecht (hierna: het Bor) is met artikel 2.2aa uitgebreid en bevat een nieuwe categorie van activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, 1e lid, aanhef en onder i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Op grond van laatstgenoemd artikel is het verboden zonder omgevingsvergunning een activiteit te verrichten die in het Bor is aangewezen en van invloed kan zijn op de fysieke leefomgeving. Met andere woorden: voor nieuw aangewezen activiteiten die van invloed zijn op de fysieke omgeving geldt een vergunningplicht. Om welke activiteiten gaat het hier?

In de eerste plaats gaat het om activiteiten met gevolgen voor Natura 2000-gebieden als bedoeld in artikel 2.7, 2e lid, van de Wet natuurbescherming (hierna: de Wnb). Hierop gelden enkele uitzonderingen, zoals activiteiten ter uitvoering van een beheerplan voor een Natura 2000-gebied of bij provinciale verordening aangewezen, activiteiten waarvan bij algemene maatregel van bestuur is bepaald dat genoemd artikel hierop niet van toepassing is, bestaand gebruik en activiteiten waarop een tracé- of wegaanpassingsbesluit van toepassing is.

In de tweede plaats gaat het om activiteiten met gevolgen voor flora en fauna als bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5 of 3.10, 1e lid, van de Wnb. Ook hier gelden enkele uitzonderingen, zoals activiteiten ter uitvoering van een instandhoudings- of passende maatregel, activiteiten ter uitvoering van een beheerplan of -programma of activiteiten bij provinciale verordening aangewezen.

Vrijwillig aanhaken

Een omgevingsvergunning ‘natuur’ is vereist als deze aanhaakt bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor bijvoorbeeld het bouwen van een bouwwerk, het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, het oprichten of veranderen van een inrichting of een andere activiteit die van invloed kan zijn op de fysieke leefomgeving. Het is de keuze van de aanvrager of hij de omgevingsvergunning ‘natuur’ laat aanhaken. Hij kan er namelijk ook voor kiezen om voorafgaand aan het aanvragen van een omgevingsvergunning de natuurtoestemming (Natura 2000-vergunning of flora- en fauna-ontheffing) aan te vragen. In dat geval is er sprake van twee afzonderlijke procedures.

Als de omgevingsvergunning ‘natuur’ aanhaakt bij het aanvragen van een omgevingsvergunning, dan zijn burgemeester en wethouders het bevoegd gezag voor het afhandelen van deze aanvraag. Hierbij geldt echter dat gedeputeerde staten (en in sommige gevallen de Minister van Economische Zaken) een verklaring van geen bedenkingen voor de betreffende activiteit moeten geven. Gebeurt dit niet, dan mogen burgemeester en wethouders de omgevingsvergunning niet verlenen.

Over de schrijver

Bert Lowijs

Bert Lowijs

Bert Lowijs adviseert agrarisch ondernemers bij het verkrijgen van toestemming van overheden. Naast zijn functie als adviseur is hij ook actief als docent agrarisch omgevingsrecht. In zijn artikelen bindt hij op scherpzinnige wijze de strijd aan met het woud aan regels dat van toepassing is op zijn vakgebied.

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volg ons

Like ons


Copyright © 2018 Gerard Leeman en Bert Lowijs
Website powered by: