Tijdelijke omgevingsvergunning milieu

Gepubliceerd op 15 september 2015

Tijdelijke omgevingsvergunning milieu

In een gemeente is een afvalverwerker gevestigd, die recent voor het wijzigen van zijn inrichting een veranderingsvergunning heeft aangevraagd op grond van artikel 2.1, lid 1, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo). De vigerende omgevingsvergunning is van tijdelijke aard en loopt af in 2016. 

Verzoek tot handhaving

Gepubliceerd op 11 september 2015

Verzoek tot handhaving

Naar aanleiding van het recent overlijden van de neuroloog Oliver Sacks ben ik nogmaals begonnen in zijn boek met de titel “een been om op te staan” en als subtitel: “ervaringen van een arts als patiënt”.

Het intrekken van een omgevingsvergunning vanwege onjuiste gegevens

Gepubliceerd op 07 september 2015

Het intrekken van een omgevingsvergunning vanwege onjuiste gegevens

Ingevolge artikel 5.19 eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) kan het bevoegd gezag als sanctie een omgevingsvergunning intrekken, indien de vergunning ten gevolge van onjuiste of onvolledige opgave is verleend.

Verlengen beslistermijn en schade

Gepubliceerd op 02 september 2015

Verlengen beslistermijn en schade

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) kent twee procedures als het gaat om de totstandkoming van een omgevingsvergunning: de reguliere en de uitgebreide procedure. In beide gevallen biedt de Wabo de mogelijkheid om de bij genoemde procedures behorende beslistermijn te verlengen. Hiertoe moet het bevoegd gezag een besluit nemen. Is dit besluit voor bezwaar en beroep vatbaar?

Intrekken wijzigen vergunning i.v.m. RIE

Gepubliceerd op 02 september 2015

Intrekken wijzigen vergunning i.v.m. RIE

Is het van toepassing worden van de Richtlijn industriële emissies op een inrichting aanleiding om de hiervoor verleende omgevingsvergunning te herzien? Er zijn in 2009 en 2012 omgevingsvergunningen verleend voor het houden van melkrundvee en het drijven van een co-vergistingsinstallatie. Deze installatie is per 1 januari 2013 een installatie als bedoeld in de Richtlijn industriële emissies (hierna: de RIE).

Het wijzigen van een beschikking eerste fase milieu

Gepubliceerd op 02 september 2015

Het wijzigen van een beschikking eerste fase milieu

Ingevolge artikel 2.5, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) kan een omgevingsvergunning op verzoek van de aanvrager in twee fasen worden verleend. Ingevolge het zesde lid kan de beschikking met betrekking tot de eerste fase bij de beschikking met betrekking tot de tweede fase worden gewijzigd (voor zover dat nodig is met het oog op het verlenen van de omgevingsvergunning).

Het afdekken van een mestbassin

Gepubliceerd op 02 september 2015

Het afdekken van een mestbassin

Een gemeente belt met de vraag of een mestbassin dat in 1985 is opgericht ook moet zijn afgedekt. Regels over het opslaan van drijfmest in mestbassins zijn opgenomen in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, meer specifiek paragraaf 3.4.6. De meer specifieke eisen zijn te vinden in de Activiteitenregeling milieubeheer.

Eisen aan een vormvrije m.e.r.-beoordeling

Gepubliceerd op 02 september 2015

Eisen aan een vormvrije m.e.r.-beoordeling

Ingevolge artikel 2, vijfde lid, van het Besluit milieueffectrapportage (hierna: het Besluit m.e.r.) geldt, voor zover in de bijlage, onderdeel D, bij een categorie van activiteiten categorieën van gevallen zijn aangegeven, een beoordelingsplicht of een milieueffectrapport moet worden gemaakt. Hierbij zijn twee situaties te onderscheiden.

Volg ons

Like ons


Copyright © 2018 Gerard Leeman en Bert Lowijs
Website powered by: