Intrekken wijzigen vergunning i.v.m. RIE

Gepubliceerd op 02 september 2015

Intrekken wijzigen vergunning i.v.m. RIE

Is het van toepassing worden van de Richtlijn industriële emissies op een inrichting aanleiding om de hiervoor verleende omgevingsvergunning te herzien? Er zijn in 2009 en 2012 omgevingsvergunningen verleend voor het houden van melkrundvee en het drijven van een co-vergistingsinstallatie. Deze installatie is per 1 januari 2013 een installatie als bedoeld in de Richtlijn industriële emissies (hierna: de RIE).

Het wijzigen van een beschikking eerste fase milieu

Gepubliceerd op 02 september 2015

Het wijzigen van een beschikking eerste fase milieu

Ingevolge artikel 2.5, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) kan een omgevingsvergunning op verzoek van de aanvrager in twee fasen worden verleend. Ingevolge het zesde lid kan de beschikking met betrekking tot de eerste fase bij de beschikking met betrekking tot de tweede fase worden gewijzigd (voor zover dat nodig is met het oog op het verlenen van de omgevingsvergunning).

Het afdekken van een mestbassin

Gepubliceerd op 02 september 2015

Het afdekken van een mestbassin

Een gemeente belt met de vraag of een mestbassin dat in 1985 is opgericht ook moet zijn afgedekt. Regels over het opslaan van drijfmest in mestbassins zijn opgenomen in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, meer specifiek paragraaf 3.4.6. De meer specifieke eisen zijn te vinden in de Activiteitenregeling milieubeheer.

Eisen aan een vormvrije m.e.r.-beoordeling

Gepubliceerd op 02 september 2015

Eisen aan een vormvrije m.e.r.-beoordeling

Ingevolge artikel 2, vijfde lid, van het Besluit milieueffectrapportage (hierna: het Besluit m.e.r.) geldt, voor zover in de bijlage, onderdeel D, bij een categorie van activiteiten categorieën van gevallen zijn aangegeven, een beoordelingsplicht of een milieueffectrapport moet worden gemaakt. Hierbij zijn twee situaties te onderscheiden.

Een melding Activiteitenbesluit milieubeheer kan de Obm niet wijzigen

Gepubliceerd op 02 september 2015

Een melding Activiteitenbesluit milieubeheer kan de Obm niet wijzigen

In maart 2014 heeft de gemeente een zogeheten omgevingsvergunning beperkte milieutoets (Obm) verleend voor het houden van 171 vleesrunderen binnen een inrichting. De vergunningplicht voor deze activiteit is in artikel 2.2a, eerste lid, onder i, van het Besluit omgevingsrecht (Bor) opgenomen.

De Obm: Lex Silencio Positivo en leges

Gepubliceerd op 02 september 2015

De Obm: Lex Silencio Positivo en leges

Vorige week heb ik voor een agrarisch ondernemer een omgevingsvergunning aangevraagd voor het houden van 62 vleesrunderen. Een zogeheten omgevingsvergunning beperkte milieutoets, op grond van artikel 2.2a, eerste lid, onder i, van het Besluit omgevingsrecht (hierna: het Bor).

Het feilbare brein

Gepubliceerd op 14 augustus 2015

Het feilbare brein

Het gebeurde mij een paar weken geleden, we reden in onze auto naar huis van een familie etentje en mijn zwager zat naast mij. We naderden een verkeersplein en ik minderde vaart en keek of er verkeer op de rotonde reed. Ik zag geen verkeersdeelnemer dus reed ik het verkeersplein op om rechts af te slaan. Mijn zwager riep toen plotseling: “stop!”.

Artikel 28b van de Arbeidsomstandighedenwet

Gepubliceerd op 14 augustus 2015

Artikel 28b van de Arbeidsomstandighedenwet

In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO), de Waterwet en de Drank- en horecawet zijn bepalingen opgenomen over het toepassen van bestuursdwang door het bevoegd gezag als iemand weigert medewerking te verlenen aan een toezichthouder. Dat is goed geregeld en daar zijn wij toezichthouders blij mee.

Niet onderkennen milieueffectbeoordelingsplicht hoeft niet fataal te zijn

Gepubliceerd op 14 augustus 2015

Niet onderkennen milieueffectbeoordelingsplicht hoeft niet fataal te zijn

Milieueffectbeoordeling vereist conform de EEG-richtlijn milieu-effectbeoordeling een vergunningprocedure. In het Nederlands recht is deze vergunning (onder andere) in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aangewezen (hierna: de e-vergunning).

Preventieve last onder dwangsom bij dreigende stofoverlast

Gepubliceerd op 14 augustus 2015

Preventieve last onder dwangsom bij dreigende stofoverlast

Afgelopen vrijdag om 17.30 uur staan twee gemeente-ambtenaren bij een pluimveehouder op het erf en overhandigen hem een beschikking: een preventieve last onder dwangsom. Naar aanleiding waarvan is deze actie vanuit de gemeente gestart? De afgelopen tijd heeft de gemeente klachten ontvangen over stofoverlast bij het verwijderen van mest uit de stallen.

Volg ons

Like ons


Copyright © 2018 Gerard Leeman en Bert Lowijs
Website powered by: